فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه (JIR) - مقالات آماده انتشار