فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه (JIR) - شماره جاری