شماره جاری: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 134، تابستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. محاسبه حق‌بیمه نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده بر اساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

صفحه 10-27

امیر تیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


6. «معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

صفحه 101-125

عبدالعظیم خروشی؛ حبیب اله رحیمی؛ عباس قاسمی حامد؛ جلیل مالکی