کلیدواژه‌ها = داده‌کاوی
تعداد مقالات: 6
1. تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1399

فرزانه صندوقداران؛ امیر البدوی؛ بابک تیمورپور


2. رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی

دوره 35، شماره 1، بهار 1399، صفحه 103-129

سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


3. الگوی خوشه‌بندی مشتریان بیمۀ عمر (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-64

مریم باش افشار؛ مسعود سعیدپناه؛ فرشید تیره عیدوزهی


5. ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 89-110

آتوسا گودرزی؛ سید جواد طباطبایی منش