نویسنده = زهرا احمدی الوار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری (مورد مطالعه: کارکنان و مشتریان صنعت بیمه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

عظیم اله زارعی؛ زهرا احمدی الوار