نویسنده = اکبر عالم تبریز
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-79

شهرام کریم‌نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز