نویسنده = مرتضی شهبازی‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. بیمة مرهونه

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-125

میثم اکبری دهنو؛ مرتضی شهبازی‌نیا