نویسنده = مصطفی السان
1. بیمۀ مسئولیت و خسارتهای وارده در فضای مجازی

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-84

مصطفی السان؛ رضا کلانتری؛ سیدهادی سجادی